Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Προοίμιο

1.1 Η Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η “Πολιτική”) καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που είναι φορείς αυτών, των πελατών και των καταναλωτών, (εφεξής “φυσικά πρόσωπα” ή “υποκείμενα”) από την εταιρεία με την επωνυμία Greek Environmental & Energy Network A.E. (εφεξής “η Εταιρεία” ή “Υπεύθυνος Επεξεργασίας”).

1.2 Οι σκοποί της συλλογής ή/ και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων τα οποία συλλέγονται από την Εταιρεία ή τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενδεικτικά είναι: 1) ο έλεγχος της τήρησης των όρων χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, 2) η δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς, η ανάδειξη των νικητών τους, η δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους, η πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των δώρων, 3) η αποστολή ενημερωτικών δελτίων τύπου, η διοργάνωση προωθητικών ενεργειών με την εξ αποστάσεως προβολή και πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας, η ενημέρωση των καταναλωτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα πακέτα προσφορών, 4) η επικοινωνία, η διαχείριση, επεξεργασία  αιτημάτων, ερωτημάτων, παραπόνων  των υποκειμένων που απευθύνονται στην Εταιρεία και η αποστολή απαντήσεων επ’ αυτών, η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων υπηρεσιών και εξυπηρέτησης, για την αμεσότητα και την ποιότητα στη διαχείριση αιτημάτων, 5) η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, των εφαρμογών και των σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ιδιοκτησίας της Εταιρείας από πελάτες και εν γένει καταναλωτές, 6) η εξέταση αίτησης υποκειμένου για τη σύναψη προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και η λήψη απόφασης της Εταιρείας για τη σύναψη, η ταυτοποίηση, η απόδειξης της νομιμοποίησης και του εννόμου συμφέροντος του υποκειμένου, η υποστήριξη, προώθηση και διαχείριση των συμβατικών σχέσεων της Εταιρείας με τους πελάτες της, 7) η εκτέλεση, η ομαλή λειτουργία και η εκπλήρωση των εκατέρωθεν συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συνάψει η Εταιρεία με το εκάστοτε υποκείμενο, 8) η προστασία των συναλλαγών και η διασφάλιση της άσκησης δικαιωμάτων της Εταιρείας αναφορικά με αξιώσεις της, και 9) η συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, 10) η μη προσωποποιημένη επεξεργασία δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς βελτίωσης των υπηρεσιών της Εταιρείας, 11) η πρόληψη και αποτροπή ενδεχόμενης τέλεσης ποινικών αδικημάτων, 12) η προστασία εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, των πελατών ή τρίτων, 13) λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

1.3 Η Εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων των σελίδων και υπηρεσιών τους και αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που κατά περίπτωση δηλώνονται από πελάτες, χρήστες της ιστοσελίδας, της εφαρμογής ή των μέσω κοινωνικής δικτύωσης,  καταναλωτές.

1.4 Η Εταιρεία δύναται να παρέχει διασυνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες αποκλειστικά προς διευκόλυνση και πληροφόρηση των επισκεπτών της. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν είναι υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και διέπονται από δική τους πολιτική αναφορικά με το απόρρητο. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου των εν λόγω ιστοσελίδων. Η παρούσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζεται αποκλειστικά σε πληροφορίες που συλλέγονται από την ιστοσελίδα της Εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει την έννομη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών, οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχο, ή/και την διαχείριση, ή/και την ιδιοκτησία της Εταιρείας.

1.5 Πρόθεση της Εταιρείας είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων και ανίκανων δικαιοπρακτικά ενηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στο δικτυακό της τόπο, κατά παράβαση των ανωτέρω οριζόμενων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία, τυχόν ανήλικοι χρήστες ή δικαιοπρακτικά ανίκανοι ενήλικοι του δικτυακού τόπου που διαβιβάζουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα στην Εταιρεία, υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. Εάν διαπιστώσει ότι έχει συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση ή δικαιοπρακτικά ανίκανο ενήλικα χωρίς την συγκατάθεση του επιτρόπου του,  θα διαγράψει τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της το συντομότερο δυνατό.

1.6 Η ασφαλής διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων, αποτελεί πρωταρχικό µέληµα και δέσμευση της Εταιρείας. Με τον παρόντα κώδικα, ο οποίος εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε το εκάστοτε ισχύον εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, και είναι δεσµευτικός, τίθενται οι γενικές κατευθυντήριες για την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων. Η Εταιρεία φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Εταιρεία τηρεί αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία έχει συλλέξει είτε απευθείας από φυσικά πρόσωπα, είτε μέσω παρόχων υπηρεσιών/εκτελούντων την επεξεργασία κατ’ εντολή και λογαριασμό της Εταιρείας.

1.7 Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς επεξεργασίας  τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται μηχανογραφικό αρχείο προσωπικών δεδομένων, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία που τα φυσικά πρόσωπα οικειοθελώς δηλώνουν. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις διατάξεις του και από τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως έχε τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα (στο εξής “ο Κανονισμός”). Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας παροχής των παρεχομένων υπηρεσιών και της τήρησης του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα.

1.8 Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  πραγματοποιούνται από την Εταιρεία αποκλειστικά και μόνον ύστερα από τη χορήγηση της ρητής και οικειοθελούς συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου προς τούτο καθώς και για τους σκοπούς της σύναψης, υποστήριξης ή εκτέλεσης της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης, της υποστήριξης των καταναλωτών κατά τη λειτουργία  των υπηρεσιών στις οποίες εγγράφονται, της ικανοποίησης εκάστοτε απαιτήσεων τους και της προώθησης νέων υπηρεσιών.

1.9 Η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, των οποίων είναι κάτοχος με τους ανωτέρω νόμιμους τρόπους, σε αρμόδια τμήματά της, σε εργαζομένους ή σε παρόχους υπηρεσιών που θεωρείται εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών τους, καθώς και σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, ή σε οποιονδήποτε άλλον αποδέκτη απαιτείται εκ του νόμου, καθώς και για τη διεκπεραίωση της συνεργασίας, για στατιστικούς λόγους ή για την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

1.10 Η  Εταιρεία μπορεί να διοχετεύει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. i) Εφόσον έχει την ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν,
  2. ii) Στην περίπτωση κατά την οποία η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς τρίτους καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των αιτημάτων των υποκειμένων. Οι τρίτοι, εξωτερικοί συνεργάτες ή πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας και συνεργάζονται με την αυτή,  έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων μόνο σύμφωνα με την παρούσα πολιτική και το νομοθετικό πλαίσιο και στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο για την παροχή υποστήριξης προς τις εν λόγω υπηρεσίες.

iii) Εφόσον η διοχέτευση των προσωπικών στοιχείων επιβάλλεται από διάταξη νόμου, ή δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία/διάταξη και αποκλειστικά και μόνο στις αρμόδιες Αρχές, καθώς και για την προστασία των δικαιωμάτων της Εταιρείας ή τρίτων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο ερευνών ή αιτημάτων από ρυθμιστικές και δημόσιες Αρχές ή Διαχειριστές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας.

1.11 Η Εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που ενδεχομένως δηλώνονται και συλλέγονται στις παραπάνω περιπτώσεις δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται, ούτε αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο από την μεριά της Εταιρείας. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η ελληνική νομοθεσία, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

1.12 Η Εταιρεία δεν εμπορεύεται, μοιράζεται, κοινοποιεί, διαβιβάζει ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων σε τρίτα μέρη  εκτός των περιπτώσεων όπου αυτό επιτρέπεται ρητά στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων. Yπάρχει περίπτωση, προσωπικά δεδομένα να διαβιβασθούν περιστασιακά σε τρίτους, οι οποίοι ενεργούν για την Εταιρεία ή εκ μέρους αυτής, ή σε σχέση με τη δραστηριότητα της Εταιρείας, για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με το σκοπό στον οποίο αποσκοπούσε εξ αρχής η συλλογή των δεδομένων, όπως η παροχή υπηρεσιών, η αξιολόγηση ή η τεχνική υποστήριξη. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία, ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα, μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

1.13 Επιπλέον, η Εταιρεία μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/ χρηστών του δικτυακού της τόπου και της εφαρμογής της (website, ΜyGREEN) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου Internet (IP). Ειδικότερα, δύναται να αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω του Google Analytics για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας της χρησιμοποιώντας την τεχνολογία που ονομάζεται “cookies”, για την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση διαφημιστικών μηνυμάτων με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που μια ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένης και της ιστοσελίδας της Εταιρείας) μπορεί να στείλει στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί το υποκείμενο, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να αποθηκευθεί στο σκληρό δίσκο του, χωρίς να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ώστε να καταστεί εφικτή η αναγνώρισή του μόλις επιστρέψει. Τα cookies δύνανται να συλλέγουν πληροφορίες των επισκεπτών της ιστοσελίδας (τύπος  φυλλομετρητή επισκέπτη, κ.α.) για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή και σελίδων του δικτυακού τόπου, καθώς και για στατιστικούς λόγους,  αλλά και για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της ιστοσελίδας.

2. Δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρεία (ενδεικτικά)

2.1 Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία ΑΔΤ/διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ημερομηνία και τόπος γέννησης, επάγγελμα κ.λπ.

2.2 Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός  τηλεφώνου κ.λπ.

2.3 Δεδομένα πληρωμής: στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών/ πιστωτικών και λοιπών τραπεζικών καρτών κ.λπ. για τη μέσω αυτών εξόφληση λογαριασμών ή διευθέτηση άλλων οικονομικών υποχρεώσεων

2.4 Δεδομένα απαραίτητα για  τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα με το αντικείμενο αυτής. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να τίθενται υπό επεξεργασία δεδομένα μετρήσεων κατανάλωσης, χαρακτηριστικών παροχής μετρητή, περιουσιακής κατάστασης, μίσθωσης κλπ. των υποκειμένων, αναφορικά με την ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων για τις οποίες αποδεικνύεται έννομο συμφέρον από το υποκείμενο.

2.5 Δεδομένα υγείας, οικογενειακής κατάστασης: Κατά περίπτωση, στοιχεία που αφορούν σε ευάλωτους πελάτες, σε δικαιούχους ΚΟΤ κλπ.

3. Συλλογή δεδομένων

3.1 Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που παρέχουν αυτοβούλως φυσικά πρόσωπα κατά τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με πελάτες, ή με την καταχώρηση των στοιχείων αυτών στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Εταιρείας (website), στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την εφαρμογή (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, myGreen), ή με την καταχώρηση του email κατά τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες που διοργανώνει η Εταιρεία. Οι σελίδες αυτές δύνανται να περιλαμβάνουν links («δεσμούς») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από την Εταιρεία, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η  Εταιρεία για τους όρους προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών, τους οποίους υιοθετούν και εφαρμόζουν οι φορείς αυτοί. Επίσης, η Εταιρεία συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία παρέχουν εκουσίως φυσικά πρόσωπα και τα οποία της διαβιβάζονται  από συνεργάτες που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμευόμενοι ομοίως από την υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου, κατά το προσυμβατικό στάδιο σύναψης συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση, το εκάστοτε φυσικό πρόσωπο που απευθύνει πρόταση σύναψης σύμβασης προς την Εταιρεία, χορηγεί τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων του με την υπογραφή της Αίτησης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και των όρων της.

3.2 Η επεξεργασία των δεδομένων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, επιτρέπεται μόνο μετά την προηγούμενη ειδική συγκατάθεση του υποκειμένου τους, η οποία θα παρέχεται είτε με έγγραφη δήλωση συναίνεσης είτε μέσω της επισημείωσης σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας μας κατά τη συλλογή τους.

4. Διαβίβαση Δεδομένων

4.1 Η εταιρεία μας δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται νομίμως σε τρίτα µέρη, π.χ. φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, οντότητα, δηµόσια Αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλο οργανισµό ή ιδιωτικό φορέα, εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1.10. Η συγκατάθεση θα παρέχεται είτε εγγράφως είτε με επισημείωση/καταχώρηση σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή της εφαρμογής  κατά τη συλλογή των δεδομένων. Κατ’ εξαίρεση, η  Εταιρεία ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσει/διαβιβάσει προσωπικά  δεδομένα ανταποκρινόμενη σε νομικά αιτήματα εφόσον θεωρεί καλή τη πίστει ότι κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο ή όταν οφείλει να συμμορφωθεί προς διατάξεις των υπηρεσιών επιβολής του νόμου ή διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και δικαστικές αποφάσεις, από δικαστικές αρχές ή κρατικούς μηχανισμούς για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθεί σε υποχρεωτική νομική διαδικασία ή για να τα χρησιμοποιήσει για τη λειτουργία και συντήρηση της ασφάλειας των συστημάτων της, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης ή της διακοπής μιας επίθεσης στα συστήματα υπολογιστών ή τα δίκτυά της, ή εφόσον κρίνει καλή τη πίστει ότι είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση ή την αποτροπή τυχόν τέλεσης αξιόποινων πράξεων ή την προστασία των δικαιωμάτων της Εταιρείας ή τρίτου. Τέτοιες αποκαλύψεις μπορεί επίσης να απαιτούνται για ελέγχους προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ελέγχους ασφαλείας ή/και για τη διερεύνηση ή ανταπόκριση σε παράπονα ή απειλές κατά της ασφάλειας.

4.2 Τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων διαβιβάζονται σε τμήματα της Εταιρείας που είναι αρμόδια για τη λειτουργία της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, για την ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση των συμβατικών όρων, τη διαφήμιση και την προώθηση πωλήσεων, την επίλυση τυχόν διαφορών και την είσπραξη σχετικών απαιτήσεων της Εταιρείας. Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και σε νομικά πρόσωπα ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, η Εταιρεία διατηρεί συμβατικές σχέσεις για την ορθή εκτέλεση αυτών και με βάση τους όρους των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρεία και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

4.3 Σε κάθε διαβίβαση η Εταιρεία λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

5. Επεξεργασία

5.1  Η επεξεργασία αποτελεί κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγµατοποιείται από την Εταιρεία, µε ή χωρίς τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων µεθόδων, και εφαρµόζεται σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών της, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η προσαρμογή, η ανάκτηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης µορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, η διασύνδεση, η δέσµευση (κλείδωµα), η διαγραφή, η καταστροφή τους.

5.2. Η Εταιρεία προβαίνει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από φυσικά πρόσωπα μόνον ύστερα από τη χορήγηση της έγγραφης συγκατάθεσής τους προς τούτο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων και χωρίς τη συγκατάθεση του Πελάτη, όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία: για την εκτέλεση της συναφθείσας σύµβασης µε τον Πελάτη, ή για την εκπλήρωση νόμιμης υποχρεώσεως της Εταιρείας επιβαλλόμενης εκ του νόμου, ή υφίσταται σχετική νοµική διάταξη του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου η οποία επιτρέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση του πελάτη. Ιδίως ως προς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων που έχουν ήδη συνάψει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Εταιρεία, η οποία παραμένει σε ισχύ, η νομική βάση της επεξεργασίας εκ μέρους της Εταιρείας συνίσταται στην εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης στην οποία το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος.

5.3 Το υποκείμενο των δεδομένων µπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του, χωρίς όµως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση  πριν από την ανάκλησή της (έλλειψη αναδροµικού  αποτελέσµατος). Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης του υποκειμένου ασκείται με τον τρόπο με τον οποίο εκάστοτε χορηγήθηκε. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ανάκλησης εκ μέρους υποκειμένου που αποτελεί αντισυμβαλλόμενο μέρος της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του τα οποία επεξεργάζεται για νόμιμους σκοπούς που ερείδονται στη λειτουργία και την εκτέλεση της σύμβασης που έχει συνάψει με το υποκείμενο και οι οποίοι δικαιολογούν τη διατήρηση και τη συνέχιση επεξεργασίας αυτών των δεδομένων (νομική βάση επεξεργασίας). Κατ’ εξαίρεση, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη και δύναται να συνεχιστεί απρόσκοπτα από την Εταιρεία, παρά την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης του υποκειμένου προς τούτο, όταν η Εταιρεία καταδεικνύει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους που θεμελιώνουν την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος διαγραφής δεδομένων.

5.4 Τα προσωπικά δεδοµένα δεν θα χρησιµοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός από αυτούς για τους οποίους αυτά είχαν αρχικά συλλεχθεί, η δε χρήση προσωπικών δεδοµένων πελατών µε σκοπό την προώθηση προϊόντων, ή και υπηρεσιών, θα γίνεται σύµφωνα µε την εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία.

5.2. Η Εταιρεία προβαίνει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από φυσικά πρόσωπα μόνον ύστερα από τη χορήγηση της έγγραφης συγκατάθεσής τους προς τούτο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων και χωρίς τη συγκατάθεση του Πελάτη, όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία: για την εκτέλεση της συναφθείσας σύµβασης µε τον Πελάτη, ή για την εκπλήρωση νόμιμης υποχρεώσεως της Εταιρείας επιβαλλόμενης εκ του νόμου, ή υφίσταται σχετική νοµική διάταξη του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου η οποία επιτρέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση του πελάτη. Ιδίως ως προς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων που έχουν ήδη συνάψει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Εταιρεία, η οποία παραμένει σε ισχύ, η νομική βάση της επεξεργασίας εκ μέρους της Εταιρείας συνίσταται στην εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης στην οποία το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος.

5.3 Το υποκείμενο των δεδομένων µπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του, χωρίς όµως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση  πριν από την ανάκλησή της (έλλειψη αναδροµικού  αποτελέσµατος). Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης του υποκειμένου ασκείται με τον τρόπο με τον οποίο εκάστοτε χορηγήθηκε. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ανάκλησης εκ μέρους υποκειμένου που αποτελεί αντισυμβαλλόμενο μέρος της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του τα οποία επεξεργάζεται για νόμιμους σκοπούς που ερείδονται στη λειτουργία και την εκτέλεση της σύμβασης που έχει συνάψει με το υποκείμενο και οι οποίοι δικαιολογούν τη διατήρηση και τη συνέχιση επεξεργασίας αυτών των δεδομένων (νομική βάση επεξεργασίας). Κατ’ εξαίρεση, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη και δύναται να συνεχιστεί απρόσκοπτα από την Εταιρεία, παρά την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης του υποκειμένου προς τούτο, όταν η Εταιρεία καταδεικνύει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους που θεμελιώνουν την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος διαγραφής δεδομένων.

5.4 Τα προσωπικά δεδοµένα δεν θα χρησιµοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός από αυτούς για τους οποίους αυτά είχαν αρχικά συλλεχθεί, η δε χρήση προσωπικών δεδοµένων πελατών µε σκοπό την προώθηση προϊόντων, ή και υπηρεσιών, θα γίνεται σύµφωνα µε την εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία.

6. Ευαίσθητα Δεδομένα

6.1 Ευαίσθητα δεδοµένα αποτελούν τα δεδοµένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήµατα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα ζητήματα που σχετίζονται µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συµµετοχή πελατών σε συναφείς µε τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων. Η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα απαγορεύεται, εκτός εάν: ο Πελάτης έχει δώσει ρητή συγκατάθεση γι’ αυτό, ή εάν η επεξεργασία επιτρέπεται χωρίς την συγκατάθεση του υποκειµένου βάσει της ισχύουσας εθνικής ή ενωσιακής νοµοθεσίας, ή σε περίπτωση που η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας που πηγάζουν από το νόμο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό επιτρέπεται από το εκάστοτε ισχύον εθνικό δίκαιο.

7. Βασικές Αρχές Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

7.1 Η Εταιρεία λαµβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ασφάλειας ώστε τα προσωπικά δεδοµένα των φυσικών προσώπων που τυγχάνουν επεξεργασίας να είναι ακριβή και, όταν αυτό είναι απαραίτητο, να επικαιροποιούνται. Η Εταιρεία λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε δεδοµένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή να διαγράφονται ή να διορθώνονται. Τα προσωπικά δεδοµένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι κατάλληλα και συναφή προς τις ανάγκες της παρεχόµενης υπηρεσίας που προσφέρεται στον πελάτη (προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας), την εκπλήρωση των εκατέρωθεν συμβατικών υποχρεώσεων και την προώθηση των πωλήσεων στους καταναλωτές και συλλέγονται µόνο για καθορισµένους, σαφείς και νόµιµους σκοπούς.

7.2 Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής και ακολουθεί κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η Εταιρεία εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει από ενδεχόμενη παραβίαση, απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

7.3 Εσωτερικοί έλεγχοι στις διαδικασίες επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων  διεξάγονται τακτικά από την Εταιρεία ώστε να επανεξετάζεται η αποτελεσµατικότητα των εφαρµοζόµενων µέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.

7.4 Εξουσιοδοτημένα άτομα ανά Τμήμα διαθέτουν πρόσβαση στα συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων µέσω των οποίων τα προσωπικά δεδοµένα τυγχάνουν επεξεργασίας ή χρησιµοποιούνται µόνο σύµφωνα µε τις οδηγίες της Εταιρείας. Τα συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα, τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να χρησιµοποιούν τα συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και µόνο στα δεδοµένα για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί, τα προσωπικά δεδοµένα δεν µπορούν, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ή της χρήσης, ή µετά από την καταγραφή τους, να διαβαστούν, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να µετατοπιστούν από µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα της Εταιρείας.

7.5 Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται σε όσους διαθέτουν εξουσιοδότηση στο πλαίσιο των καθηκόντων τους προς την Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αναγκαιότητα να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

8. Χρόνος διατήρησης – αποθήκευσης δεδομένων

8.1 Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται και αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Τα δεδομένα αποθηκεύονται έως ότου να μην είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας και την εξυπηρέτηση των σκοπών, όπως αυτοί εξειδικεύονται στην παράγραφο 1.2.

8.2 Ιδίως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών διατηρούνται από την Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης τους τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά και μετά τη λήξη αυτής με οποιονδήποτε τρόπο, όταν αυτό επιβάλλεται από τη νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης προμήθειας, η εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων  και η τήρηση εννόμων υποχρεώσεων της Εταιρείας ως προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζουν κατά περίπτωση το χρονικό διάστημα κατά το οποίο υφίσταται η υποχρέωση διατήρησης και αποθήκευσης των δεδομένων.

8.3 Σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Εταιρείας και του υποκειμένου, τα προσωπικά δεδομένα του θα τηρούνται από την Εταιρεία για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την απόρριψη της σχετικής αίτησης σύναψης σύμβασης. Εφόσον ο νόμος ή κανονιστικές πράξεις υποχρεώνουν την Εταιρεία σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα μεγαλύτερο των προαναφερομένων, τα χρονικά διαστήματα διατήρησης θα παρατείνονται ανάλογα.

8.4 Σε περίπτωση χορήγησης ρητής συγκατάθεσης για τη χρήση προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς λόγους, αυτά θα διατηρηθούν για αυτό το σκοπό μέχρις ότου τυχόν ανακληθεί η συγκατάθεση του υποκειμένου το οποίο αφορούν. Η τυχόν ανάκληση θα αναπτύσσει ισχύ για το μέλλον.

8.5 Σε περίπτωση που βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το υποκείμενο, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων που τηρούνται παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

9. Δικαιώματα Υποκειμένων

Όλα τα δικαιώματα των υποκειμένων ασκούνται μέσω της υποβολής σχετικού αιτήματος προς την Εταιρεία. Η σχετική αίτηση πρέπει να συνταχθεί εγγράφως και να αποσταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση: dpi@green.com.gr μαζί με αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει με βεβαιότητα η ταυτότητα και η νομιμοποίηση των αιτούντων υποκειμένων. Η Εταιρεία παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες ή απαντητική επιστολή κατόπιν αιτήματός του αναφορικά με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων του χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, απαντώντας εγγράφως σε αυτό και αποστέλλοντας κατά περίπτωση αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων, που τυχόν τηρούνται στο αρχείο της. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων η ως άνω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες. Εάν το υποκείμενο υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση από την Εταιρεία παρέχεται εξίσου σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν τα αιτήματα των υποκειμένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία δύναται να επιβάλει κατά περίπτωση  την καταβολή εύλογου τέλους ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

9.1 Δικαίωμα πρόσβασης: Τα υποκείμενα δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα δεδομένα προσωπικά χαρακτήρα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία, το σκοπό επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους τυχόν αποδέκτες και το δυνητικά προβλεπόμενο διάστημα αποθήκευσης. Η Εταιρεία παρέχει αντίγραφο των δεδομένων αυτών στο υποκείμενο και κατά περίπτωση δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Τα υποκείμενα αναγνωρίζουν και αποδέχονται ρητά τη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από την Εταιρεία, κατά τον τρόπο που περιγράφηκε και ευθύνονται αποκλειστικά για την ψευδή, ανακριβή ή αναληθή δήλωση των προσωπικών τους δεδομένων προς την Εταιρεία. Οι περίοδοι διατήρησης των προσωπικών δεδοµένων, που τίθενται από την εθνική νοµοθεσία, θα τηρούνται υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση, ακόμη και μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης με οποιονδήποτε τρόπο.

9.2 Δικαίωμα διόρθωσης: Σε περίπτωση ανακριβούς, ελλιπούς ή εσφαλμένης πληροφόρησης της Εταιρείας από το υποκείμενο αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα του, το υποκείμενο δύναται να ζητήσει εγγράφως από την Εταιρεία τη διόρθωση ή συμπλήρωσή τους ώστε η επεξεργασία στο εξής να πραγματοποιείται από την Εταιρεία με βάση τα ορθά και αληθή στοιχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

9.3 Δικαίωμα διαγραφής: Με την άσκηση του δικαιώματος διαγραφής εκ μέρους του υποκειμένου η Εταιρεία υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εκτός και αν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικών υποχρεώσεων που επιβάλλουν την επεξεργασία βάσει του εθνικού και ενωσιακού δικαίου στο οποίο υπάγεται η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών της.

9.4 Δικαίωμα εναντίωσης: Τα υποκείμενα έχουν δικαίωμα να εναντιωθούν και να περιορίσουν ορισμένες πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων τους, οι οποίες πραγματοποιούνται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή εμπορικής προώθησης των πωλήσεων εκ μέρους της Εταιρείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία. Η ίδια υποχρέωση της Εταιρείας ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις, εκτός κι αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της Εταιρείας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Ιδίως ως προς την ενημέρωση με εισερχόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα SMS μέσω κινητού τηλεφώνου, εάν το υποκείμενο δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημέρωση μέσω SMS από την Εταιρεία για τις προσφορές της, το υποκείμενο μπορεί να καλέσει στο 210.42.93.939 δηλώνοντας την εναντίωσή του.

9.5 Δικαίωμα φορητότητας: Το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και τα οποία έχει παράσχει στην Εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από ηλεκτρονικά μέσα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν: α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

10. Λοιποί όροι

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων, το υποκείμενο δύναται να απευθυνθεί στην Εταιρεία. Επίσης, δύναται να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

10.1 Οι ως άνω όροι ισχύουν και εφαρμόζονται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας της εταιρείας και των φυσικών προσώπων που επικοινωνούν με την εταιρεία ανεξαρτήτως αιτίας. Η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, των σελίδων της Εταιρείας στα μέσα  κοινωνικής δικτύωσης, της εφαρμογής, η συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες, καθώς και η σύναψη της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγονται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας.

10.2 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, ενημερώνει, αλλάζει ή/και να τροποποιεί περιοδικά τους όρους της παρούσας Πολιτικής αναφορικά με τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διακριτική της ευχέρεια,  εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, κατόπιν σχετικής ανάρτησης/δημοσίευσης της νέας, εκάστοτε αναθεωρημένης Πολιτικής στην ιστοσελίδα της, τοποθετώντας την ημερομηνία αναθεώρησής της. Το πιο πρόσφατο κείμενο Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα εφαρμόζεται σε όλα τα δεδομένα και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται, ανεξάρτητα από την έκδοση της Πολιτικής που ήταν σε ισχύ όταν συλλέχθηκαν οι πληροφορίες που αφορά κάθε φορά.

10.3  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων από την Εταιρεία υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και έχει συμπληρωθεί με τις οδηγίες, αποφάσεις και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις λοιπές συναφείς νομοθετικές πράξεις σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος ως προς το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής.

Υπεύθυνος φορέας

Υπεύθυνος φορέας για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων με την έννοια του ελληνικού  και ενωσιακού δικαίου και ιδίως του νομικού πλαισίου περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η:  Greek Environmental & Energy Network A.E., Ακτή Μιαούλη αρ. 57, Τ.Κ. 18536, Πειραιάς Αττικής,

Υποβολή ερωτήσεων (Data Protection Inquiries): τηλ.: 210.42.94.500, 800 800 1000 fax: 210.42.92.636, email: dpi@green.com.gr, website: www.green.com.gr.

H Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις 01/10/2018.