ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2015

Η «GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK SA» κατέχει τις απαραίτητες άδειες ώστε να μπορεί να δραστηριοποιείται στους τομείς:
– Εμπόριο Ηλεκτρικής Ενέργειας
– Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας καθορίζεται από τη Διοίκηση, η οποία δεσμεύεται για την εφαρμογή της μόνο ως προς τις διεργασίες που αφορούν την Εμπορία Ηλεκτρικής ενέργειας και την υλοποίηση από ολόκληρο το προσωπικό των ακόλουθων κατευθυντήριων οδηγιών:
– Απόλυτη συμμόρφωση με τη τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας, καθώς και με άλλες απαιτήσεις συμμόρφωσης, κατά τη λειτουργία της Εταιρείας
– Παροχή υπηρεσιών με:
1. άξονα την αυστηρή τήρηση των συμφωνηθέντων με τον πελάτη όρων
2. αποκλειστική συνεργασία με αξιολογημένους και εγκεκριμένους προμηθευτές και συνεργάτες
3. αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού
4. ενθάρρυνση κλίματος άψογης συνεργασία
– Έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, καθώς και την αποφυγή ατυχήματος με πρωταρχικό μέλημα την:
1. υγεία και ασφάλεια του προσωπικού
2. ασφάλεια των εγκαταστάσεων
– Παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων με τη:
1. συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού.
– Επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη και κοινοποίηση της παρούσας Πολιτικής.
– Αντιμετώπιση των απειλών και αξιοποίηση των ευκαιριών που σχετίζονται με την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της.
– Λήψη δράσεων και μέτρων για την πρόληψη της εμφάνισης μη συμμορφώσεων.
– Συνεχή έλεγχο εφαρμογής όλων των διεργασιών για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της εταιρικής της λειτουργίας και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
Η εταιρεία έχει προσδιορίσει τις εσωτερικές και εξωτερικές παραμέτρους που σχετίζονται με τον σκοπό και την στρατηγική της, κατανοεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες κάθε ενδιαφερόμενου μέρους και υποστηρίζει, κοινοποιεί τους στόχους στο προσωπικό και προάγει τη συμμετοχή των εργαζομένων στα θέματα του Συστήματος Διαχείρισης.
Η Εταιρεία θέτει προς επίτευξη επιμέρους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους, οι οποίοι είναι μετρήσιμοι και επιτεύξιμοι. Οι σκοποί και στόχοι αυτοί αξιολογούνται ετησίως ως προς την αποτελεσματικότητα τους και αναθεωρούνται εφόσον απαιτείται. Η παρούσα Πολιτική είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα της GREEN.

Χρήστος Βασιλείου
Διευθύνων Σύμβουλος
Πειραιάς, 24/02/2020

Πιστοποιητικό Έγκρισης BS EN ISO 9001:2015